21.05.2012 23:23

Syntetická biologie

 Mohl by hackeři vytvořit 'počítačový vir' a infikovat jím lidskou mysl?

  • Syntetická biologie je nezadržitelným "oborem zrychlujícím se ve vývoji" - podle expertů
  • Bio-zločin je dnes "jako počítačová kriminalita v osmdesátých letech"
  • Viry mohou být použity k ovlivňování chování - a možná se budeme muset "naučit protiútoku"
  • "Jedna z nejmocnějších technologií na světě"

Tím, Rob Waugh 09:26 GMT, 14. prosince 2011

 
Kalifornský biolog Andrew Hessel říká: "Buňky žijí jako počítače a DNA je programovací jazyk", ale varuje, že by to mohlo vést k vývoji virů a bakterií používaných k "ochromení" lidské mysli

Pole "syntetické biologie" je zatím v plenkách. Můžeme "vyladit" genetiku jako formu života - ale miliardář, podnikatel Craig Venter pouze vytvořil "umělý život" pro první období loňského roku na křestu jeho formy života "Synthia".

Ale odborníci pracující v oblasti přesvědčeni, že odbornost je mimo urychluje přirozený vývoj faktorem milionů let - a někteří varují, že syntetická biologie by se mohla vymknout kontrole.

Mohlo by to vést, říká Andrew Hessel ze Singularity University pro výzkum NASA, do jiné úrovně světa, kde by hackeři mohli konstruovat viry nebo bakterie a řídit lidské mysli.

Hessel je přesvědčen, že genetické inženýrství je další hranice s počítači.

"Je to jedna z nejsilnějších technologií na světě," říká Hessel "Syntetické biologie - Psaní života"

"Jsem zastáncem, že buňky jsou živé počítače a DNA je programovací jazyk".

"Chci vidět život naprogramován a použitý k řešení globálních výzev, aby lidstvo mohlo dosáhnout udržitelných vztahů v rámci biosféry" říká. Právě to rychle roste. A to poroste rychleji než v počítačových technologií. "

Předpovídá, svět, kde si můžeme "vytisknout" DNA, a dokonce 'dekódovat' ho. Ale varoval ve svém projevu na konferenci technologie TXM, že viry a bakterie poslané chemikálie do lidských mozků - mohou být použity k ovlivňování, nebo dokonce ke "kontrolu" svého hostitele.

Doslova virus - injekčně aplikovaný do 'hosta' v podobě očkovací látky, aby mohl být použitý ke kontrole chování.

Hessel varuje, že se"nemůžeme naučit protiútoku" proti těmto zbraním.

Viry a bakterie mají chemické vztahy se svými lidskými hostiteli - vyživují ho látky vytvářené organismem. Inženýří říkaji, že virus by mohl teoreticky, živit nás chemickými látkami, které ovlivňují naše chování, varuje Hessel
 
 

"Bio-kriminalita je dnes podobná počítačové kriminalitě na počátku osmdesátých let, zpočátku málokdo poznal problém - než exponenciálně rostla," říká bezpečnostní expert Marc Goodman

 

Bezpečnostní expert Marc Goodman řekl: "syntetická biologie povede k novým formám bioterorismu,"

Hessel, je nicméně obecně optimistický o budoucnosti syntetické biologie.

Vědeci předpovídají "Budeme vytvářet syntetické genomy - lidského genomu. Pohled na toto klonování bude přijatelné. Tato lidská reprodukce vypadá zajímavě. "

Computer World blogger Darlene Storm říká: "Co s lidmi, kteří si neudržují počítač chráněný, aktualizovaný ani záplatovaný? - Zajímalo by mě, jestli by věnovali větší bezpečnost a zlobili se, když budou vědět o hackingu, jenž může být smrtelný"

 

 

Evropská skupina pro etiku ve vědě a nových technologiích (EGE) – Stanovisko k etice syntetické biologie
Předseda José Manuel Barroso dne 28. května 2008 požádal Evropskou skupinu pro etiku ve
vědě a nových technologiích (EGE) o vydání stanoviska k etickým, právním a společenským
dopadům syntetické biologie. EGE přijala své stanovisko dne 18. listopadu 2009.
 
Co je syntetická biologie?
Syntetická biologie je nová oblast výzkumu, v rámci které vědci a techničtí odborníci usilují
o modifikaci stávajících organismů tím, že navrhnou a syntetizují umělé geny nebo proteiny,
metabolické nebo vývojové dráhy a kompletní biologické systémy, a to za účelem
porozumění základním molekulárním mechanismům biologických organismů a vykonávání
nových a užitečných funkcí. Syntetická biologie může mít dopad na tato odvětví: biopaliva,
látky ochraňující životní prostředí, textil, kosmetika, diagnostické a terapeutické pomůcky,
očkovací látky, lékařské přísady do potravin a krmiv.
 
EGE ve svém stanovisku používá definici syntetické biologie, která zahrnuje:
1) navrhování minimálních buněk/organismů (včetně minimálních genomů);
2) identifikaci a používání biologických „částí“ (soubor nástrojů);
3) sestavování zcela nebo částečně umělých biologických systémů.
 
Proč by na syntetickou biologii mělo být nahlíženo z pohledu etiky?
EGE ve svém stanovisku identifikuje etické obavy a zabývá se jimi, a to zejména, avšak ne
výhradně, z pohledu bezpečnosti a zabezpečení. Kromě toho se etické úvahy zabývají
spravedlností, správou věcí veřejných, dialogem mezi vědou a společností, intelektuálním
vlastnictvím a pojetím života. Syntetická biologie musí, stejně jako ostatní nové technologie,
respektovat mezinárodní rámec o etice a lidských právech, zvláště pak respektování lidské
důstojnosti, která je sama o sobě chápána nejen jako základní právo, ale jako „skutečná
podstata základních práv“. V úvahu byly brány i další etické principy, mimo jiné bezpečnost,
udržitelnost, spravedlnost, obezřetnost, svoboda výzkumu a přiměřenost.
 
Stanovisko EGE:
EGE ve svém stanovisku předkládá řadu konkrétních doporučení týkajících se syntetické
biologie, a to mimo jiné v těchto oblastech:
 
Bezpečnost
EGE uvádí, že jakékoli použití produktů syntetické biologie by mìlo být podmíněno splněním
bezpečnostních požadavků, u kterých je ve stanovisku uvedeno, že musí být dále
propracovány. EGE mimo jiné doporučuje, aby EK iniciovala průzkum o relevantních
postupech při vyhodnocování rizik v EU a určila případné nedostatky v současných
nařízeních a způsob, jak mají být napraveny, a aby byl EK připraven kodex chování pro
výzkum v syntetické biologii.
 
Použití v životním prostředí
EGE mimo jiné doporučuje, aby předtím, než bude organismus vytvořený nebo modifikovaný
za použití syntetické biologie uvolněn do životního prostředí, musela být provedena
ekologická analýza dlouhodobých dopadů. Výsledky studie by měly být vyhodnoceny
s ohledem na zásadu předběžné opatrnosti a na právní předpisy EU týkající se záměrného
uvolňování geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí (2001/18/ES).
 
Energie a udržitelný chemický průmysl
Skupina navrhuje, aby používání syntetické biologie pro alternativní dodávky energie
v členských státech EU bylo vůči plánu EU pro obnovitelnou energii doplňkové. EGE také
zastává názor, že ochrana práv spotřebitelů je klíčovým faktorem. EGE tudíž zdůrazňuje, že
by měla být prozkoumána možnost označování specifických produktů syntetické biologie,
např. v případě kosmetiky a textilu.
 
Použití v biomedicíně a biofamacii
EGE doporučuje, aby příslušné orgány (jako např. EMEA) kromě použití vědeckých
a právních rámců řešily i specifické etické úvahy v případech, kdy léky nebo léčiva vycházejí
z protokolů syntetické biologie.
 
Biobezpečnost, předcházení bioterorismu a dvojímu použití
Ze syntetické biologie mohou vyplynout nová využití pro vojenský sektor, jako jsou
biomateriály nebo biologické zbraně. Etická analýza musí hodnotit cíl, kterým je bezpečnost
ve vztahu k transparentnosti. Kromě toho EGE doporučuje kontrolní mechanismy, jako např.
udělování licencí a registraci nástrojů, které by zabraňovaly použití syntetické biologie
v terorismu. Skupina také doporučuje, aby Úmluva o zákazu vývoje, výroby a hromadění
zásob bakteriologických (biologických) zbraní a toxinových zbraní a o jejich zničení
zahrnovala ustanovení o omezení nebo zákazu výzkumu v syntetické biologii.
 
Řízení
Stávající roztříštěný regulační rámec nemusí být dostačující a EGE po EK požaduje, aby
navrhla a zavedla pevný rámec pro syntetickou biologii, v němž by byly určeny relevantní
zájmové strany a jejich zodpovědnosti. EGE navrhuje, aby se EU začala na příslušných
globálních fórech zabývat otázkou řízení syntetické biologie.
 
Patentování a společné dědictví
EGE navrhuje, aby byly zahájeny diskuze o nejvhodnějších způsobech, jakými lze zajistit
přístup veřejnosti k výsledkům syntetické biologie. EGE zdůrazňuje, že obecné etické otázky
vzešlé z patentových přihlášek musí být řádně řešeny v systému přidělování patentů. Právní
patentový systém EU definuje EGE jako orgán, který ve vztahu k patentům hodnotí jejich
etické dopady. EGE nabádá Evropskou patentovou organizaci a vnitrostátní patentové úřady,
aby braly v úvahu a prováděly článek 7 patentové směrnice EU 98/44.
 
Obchod a globální spravedlnost
EGE doporučuje, aby v případech, kdy je o syntetické biologii diskutováno na mezinárodní
úrovni, včetně Světové obchodní organizace WTO, byly řešeny rovněž etické otázky spojené
s technologií. To by mělo být vzato v úvahu na jednáních v Dohá. EGE požaduje, aby byly
přijaty biobezpečnostní normy pro produkty syntetické biologie, které by v EU byly
minimálními normami pro dovoz a vývoz produktů syntetické biologie.
 
Dialog mezi vědou a společností
Skupina žádá EU a členské státy EU o podniknutí kroků, které by podnítily veřejné diskuze
a angažovanost zúčastněných stran, aby byly identifikovány hlavní obavy společnosti
v různých oblastech, jichž se syntetická biologie týká.
 
Výzkum
Skupina v souladu s tímto stanoviskem vyzývá Komisi k podpoře základního výzkumu
v oblasti biologie, chemie, energetiky, vědy o materiálech a inženýrství, jakož i aplikovaného
a interdisciplinárního výzkumu. To by se mělo odrazit v rozpočtu rámcových programů EU
pro výzkum a vývoj. Skupina poznamenává, že syntetická biologie by v budoucnu mohla být
vedoucím činitelem při novém přístupu k porozumění pojetí života. Vyzývá tudíž Komisi
k zahájení otevřeného mezikulturího fóra, které by se těmito otázkami zabývalo a které by
zahrnulo filozofická a náboženská hlediska.

 

—————

Zpět


Kontakt

Stop psychickému obtěžování a gangstalkingu

Česká Republika