30.03.2011 22:43

Psychické procesy a stavy

   Senzorické procesy a vnímání

Senzorické procesy (čití)

= vnímání informace o jednom podnětu

-          základní informace o vnějším světě získáváme pomocí analyzátorů – senzorické procesy   

           vznikají právě jejich činností a jsou nejjednodušší z psychol. poznávacích procesů

          (myšlení je ten nejtěžší)

-          vlastnosti senzorických procesů:

1.)    intenzita podnětu – abychom podnět přijali, musí mít určitou sílu – mezi dvěma prahy:

            - pod dolním prahem ho vnímat nebudeme

            - nad horním prahem ucítíme bolest

                  (každý má jiné vzdálenosti prahů a časem se zužují)

2.)    smyslová citlivost

    a.)    absolutní smyslová citlivost – schopnost lidí pociťovat podněty s velmi nízkým prahem

                                                    (př.: výborný zrak, sluch..)

    b.)    rozlišování citlivosti – schopnost rozlišit i malý rozdíl v intenzitě dané kvality

                                           (př.: hudebníci, degustátoři..)

3.)    smyslová adaptace = přizpůsobování smyslů:

    a.)    kladná adaptace – zlepšení práce smyslů (př.: přechod ze tmy do světla)

    b.)    záporná adaptace – zhoršení práce smyslů (př.: z čistého do špinavého)

4.)    zákon kontrastu – při náhlé změně intenzity se nám zpočátku intenzita nového podnětu

                                  zdá vyšší/nižší než je dělení analyzátorů:

    a.)    vnější         - dálkové (zrak, čich, sluch..)

                            - dotykové (bolest, teplo, chuť..)

    b.)    vnitřní        - útrobní (receptory trávení, bolesti, krevního oběhu, vyčerpanosti..)

                            - proprioreceptory (pohybu, rovnováhy, polohy..)

                     -  zrak = nejvyužívanější smyslový orgán (70% podnětů)

                            o        daltonismus = porucha vidění, barvoslepost zvláště na červenou

                                                          a zelenou barvu, dědičné, zvláště muži 20+ let

                            o        šeroslepost = „vlčí mlha“ – za šera je člověk už slepý

                     -  hmat – mnohem nižší rozlišovací schopnost než např. sluch

                            o        haptika = poznání podle hmatu, forma non-verbální komunikace

 

Vnímání

-          navazuje na čití, jde o poznávací proces související s činností analyzátorů

-          všechny analyzátory jsou zapojeny a výsledkem procesu je vjem = soubor

            všech vlastností, předmětů, jevů, které v danou chíli působí na naše

            analyzátory

-          ty předměty a jevy vnímáme jako celky, komplexy

-          vnímání se uskutečňuje na základě analyticko-systematické činnosti

            analyzátorů, má 3 fáze:

1.)    recepční analýza (=smyslová) – každý receptor si vybere ten podnět,

                                                  který zvládne zpracovat

2.)    mozková analýza (=korová) – mozek rozlišuje rozdíly mezi získanými informacemi

3.)    mozková syntéza (=korová) – všechny info mozek spojí a utvoří celkový

                                                obraz (= vjem)

 

-          ovlivnění vnímání a jeho kvality:

        o        rušivé elementy

        o        psychický / fyzický stav vnímatele

        o        intenzita podnětu

-          vlastnosti vnímání:

             1.)    výběrovost vnímání – každý si vybírá, co bude vnímat. Vybíráme si:

                    a.)    subjektivně – podle našeho zájmu, našich potřeb, motivace,

                                              aktuálního stavu

                    b.)    objektivně – podle hlubších, intenzivnějších podnětů

                                             (něčím zvláštních)

            2.)    zaměřenost vnímání – nemůžeme vnímat vše, ale jen to, na co jsme

                                                   zaměřeni

                     (= figura). Ten zbytek vnímáme jen okrajově (= pozadí)

             3.)    pregnantnost vnímání = dotvoření vjemu – člověk má tendenci doplňovat

                                                    si věci, upravit je do správné podoby, dotvářet si

                                                    ten vjem

            4.)    celistvost vnímání = tendence vnímat jednotlivé prvky jako celek

            5.)    konstantnost vnímání – určitý předmět poznáváme stále

  

-          druhy vnímání:

            a.)       vnímání tvaru – podílí se na tom zrak, hmat, zkušenost.

                                             Vnímáme formu a velikost

            b.)       vnímání prostoru a vzdálenosti – zapojuje se zrak analyzátory pohybu

                       a polohy, sluch, zkušenost (do 8.roku života máme vnímání prostoru

                       a vzdálenosti špatně)

            c.)       vnímání pohybu – zrak, sluch, pohybové ústrojí

            d.)       vnímání času – vnímáme změny, rytmické děje probíhající v našem těle.

                        Nejpřesněji dokážeme odhadnout 15min.úsek (jakýkoli delší nám ve

                        vzpomínkách přijde kratší a kratší než pět min.nám příjde delší)

    

-          typy vnímání:

            o        člověk je objektivním typem – popisuje jev

            o        člověk je subjektivním typem – jeho vnímání je zkreslené, přináší do

                                                                    něj i své osobní přání a city

 

Smyslové klamy – hmatové, zrakové, chuťové.. = činitelé ovlivňující objektivnost

            a.)       charakter vztahu mezi vnímaným a vnímajícím – vnímající se vždy

                       zaměřuje na vlastnosti, které pro něj mají rozhodující význam

                       (zaměstnanec a zaměstnavatel)

            b.)       aktuální psychický stav pozorovatele – značně zkresluje hodnocení,

                       podle nálady

            c.)       obecná zaměřenost vnímajícího – životní postoj (pesimista X optimista)

             d.)       speciální schopnost pozorovatele – například si všímá detailů, umí si

                                                                          vyložit neverbální komunikaci

             e.)       je třeba se vyvarovat chybám při sociáním vnímání

                        - podlehnutí prvnímu dojmu (přirozené, chceme si toho druhého co

                                                                  nejrychleji zařadit)

                        - „efekt přací“ – tendence vidět lidi takové, jaké je chceme mít 

                        - „haló efekt“ – tenedence posuzovat člověka podle jednoho výrazného

                                              rysu - zastře ostatní

            f.)        nesprávné úsudky – každý si dělá svou soukromou teorii, předsudky =

                                                   „individuální stereotyp“

           g.)       chyba projekce – na někoho promítáme vlastnosti jiné osoby, kterou nám

                                              ten někdo jen připomíná a podle toho posuzujeme

           h.)       chyba mírnosti – blízké lidi hodnotíme mírněji než ostatní

           i.)         chybná tendence „figury a pozadí“ – máme tendenci posuzovat člověka

                       podle ostatních lidí, mezi kterými žije a mezi kterými se pohybuje 

                       (př: národnostní menšiny)

           j.)         chyba centrální tendence – při hodnocení druhého se vyhýbáme krajním

                        vlastnostem, a tak hodnotíme spíš průměrně (řekneme :„docela  dobrý“,

                        ne „nejúžasnější“)

 

Představivost a fantazie

Představivost

= psychický poznávací proces, jehož výsledkem je představa ® názorný obraz věcí, jevů

   a lidí v našm vědomí, které v daném okamžiku nevnímáme

-          různé druhy představ:

            a.)    pamětní (vzpomíkové) představy – už jsme to vnímali dříve, jsou blízké

                                                                     původnímu zážitku

            b.)    fantazijní představy – už jsme se s nimi setkali, ale výrazně se liší od

                                                   původních zážitků

            ------------------------------------------------------------------------------------------------

            a.)    jedinečné – jedna konkrétní osoba/věc

            b.)    obecné – schématické představy, věci nějakého druhu (př.: obecně židle)

            ------------------------------------------------------------------------------------------------

            - eidetické představy – běžné u dětí kolem 11 roku; jsou jasné, živé, někdy

              zůstanou až do dospělosti (potom jsou geniální umělci, malíři, hudebníci)

            - perseverační představy – neustále se vrací a člověk se jich nemůže zbavit

 

-          Asociační zákony:

                o        Primární – vybaví se nám samy, nemusíme se snažit

                §         Zákon dotyku v prostoru a čase - zvýšená tendence vybavovat si

                          představy, které vznikly právě na místě, kde se momentálně nacházíme

                          nebo se odehrály v době, kdy si je vybavíme

               §         Zákon podobnosti a kontrastu – tendence vybavovat si představy, které

                          jsou podobné nebo naopak protikladné s vjemem, který na nás právě

                          působí

                 o        Sekundární

                  §         Zákon častnosti – častěji vnímáme předměty, které se nám vybaví snáze

                  §         Zákon novosti – je snažší vybavit si novější zážitky, než ty starší

                  §         Zákon živosti (= citová významnost) – důležitější zážitky a hlubší dojmy si

                                                                                vybavíme lépe a častěji

 

 

-          Typy představivosti: (typ se může během života měnit)

                a.)    zrakový (vizuální)

                        -       zachovává si větší odstup od lidí při komunikaci

                        -       rychlá mluva, uspěchaná, často nedbalá

                        -       tendence myslet v obrazech, může mát fotografickou paměť

                        -       gestikulace – spíše hlava

                        -       používá slova spojená se zrakem – př.: „Podívejte se na..“

                        -       pamatuje si obličeje, jak někdo vypadá, dobře si vytvoří zrakové

                                představy

                        -       učení – systém v materiálech

                        -       když se snaží rozpomenout, kouká nahoru (snaží se vybavit si to)

                        -       povolání – často malíř

                 b.)    sluchový (auditivní)

                        -       bližší odstup k lidem než zrakový – potřebuje je slyšet

                        -       mluví zřetelně, srozumitelně, spíš pomalu a hlasitěji, artikuluje;

                                mluví rád

                        -       rád poslouchá hudbu, dobře zpívá

                        -       gestikulace – na úrovni ramen

                        -       slova: „Říkám..“, „Zaznělo..“, „Poslyště..“

                        -       rozvzpomínání se – oči v rovině, ze strany na stranu

                        -       pamatuje si melodie, zvuky, hlasy lidí

                        -       učení – říkat si anhlas, dříve už někde slyšet, nechat se od někoho

                                přezkoušet

                 c.)    kinestetický .

                        -       zaměřen na prožívání

                        -       dobře si pamatuje zážitky související s pohybem, pocity a vjemy

                                (př.: vůně)

                        -       při komunikaci stojí blízko, dotýká se

                        -       řeč – tichá, pomalá

                        -       gestikulace – dole, na úrovni boků

                        -       slova: uchopit.., dotknout se.., prožívat.., držet se něčeho..

                        -       rozvzpomínání – oči směřují do země

                        -       učení – vytváří si „taháky“

                        -       povolání: choreografové, sportovci, tanečníci..

                d.)    smíšený typ .

                        -       nevyhrazený, někdy lehká převaha jednoho z předchozích

 

Fantazie

= představy, které se můžou spojit s pamětními představami. Jsou to vlastně

   ty fantazijní představy

-          4 skupiny fantazijních představ:

            o        rekonstrukční – vybavujeme si je na základě návodu (př.: noty)

            o        tvořivé – nové obrazy, se kterými jsme se ještě nesetkali

            o        bdělé snění – snění beze spánku, přání člověka, představy různých situací

                                         může to být motivace, ale může vést až k blouznění a jiným 

                                         psych.poruchám

            o        sny - snění ve spánku

 

Myšlení a řeč

Myšlení

= zprostředkovaný a zobecňující způsob poznávání vzájemných vzathů a souvislostí

-          Rozlišujeme tedy na způsoby poznání:

            o        Zprostředkovaný – nemusíme bezprostředně vnímat smysly, ale přesto o

                                                 tom můžeme přemýšlet

            o        Zobecňující – tendence poznatky / vnímání zobecnit a něco z toho vyvodit

    

-          Formy myšlení: používáme pojem, soud a úsudek

            o        Pojem – definice, vyjádříme s ní obsah; jde o výstižný obecný znak jevu

            o        Soud – jde o základní formu, ve kterém se myšlení uskutečňuje, vztah mezi

                     dvěma pojmy; můžeme je hodnotit (pravdivé X nepravdivé); k soudům

                     docházíme sami nebo je přijímáme od někoho jimého

            o        Úsudek – vyjádření vzathu mezi dvěma nebo více soudy (viz. Aristoteles);

                      soudy, z nichž vycházíme = premisy, vyvozený soud = závěr.

 

 -          Myšlenkové operace: prolínají se a běží jich i více najednou

            1.)    Analýaza – myšlenkové rozdělení celku na části; odlišení jednotlivých

                                    vlastností

            2.)    Syntéza (opak analýzy) – myšlenkové spojování částí  (u malých dětí 

                                                      analytickosyntetické myšlení)

             3.)    Srovnávání – hledání podobností a rozdílů; roztřídění, oddělení

             4.)    Abstrakce – složitější, objevuje se asi v 15 letech; vyčlenění obecných

                     podstatných vlastností a pominutí těch nepodstatných

             5.)    Zobecňování (= generalizace) – myšlenkové spojování obecných vlastností

                     v rámci nějaké skupiny; hledání nadřazených pojmů (většinou se neděje

                     samostatně)

              6.)    Indukce – vyvození obecného tvrzení z poznazků

             7.)    Dedukce – aplikace obecného pravidla na konkrétní věc (př. matika,fyzika)

             8.)    Analogie – schopnost vyvodit něco nového na základě podobnosti s něčím,

                                    co známe

 

-          Druhy myšlení:

            o        Konvergentní (= sbíhavé) – používáme ho v problémech, kde je pouze jedno

                      správné řešení / výsledek / cíl (př.: většina matem.úloh v IQ testech.)

            o        Divergentní (= rozbíhavé) – při tvořivých úlohách, s více možnými postupy

                       a alternativami

 

-          Individuální vlastnosti myšlení:

            o        Přesnost – člověk umí jasně a srozumitelně formulovat své myšlenky

            o        Pružnost – člověk je schopen operativně změnit plán nebo způsob řešení

                                     problému (opakem je stereotypní myšlení)

            o        Hloubka – schopnost proniknout do problému / k podstatě; pochopení

            o        Šířka – schopnost využít široké schopnosti a všechny možnosti

            o        Rychlost – pohotové myšlení, rychlé nalezení výsledku

            o        Samostatnost

            o        Kritičnost – objektivně zhodnotíme své myšlení, vyhneme se stereotypu

                                       a předsudku

 

Řeč

= je prostředkem vyjádření myšlení, jeho nástroj; prostředek komunikace ;

  (a nástorjem řeči je jazyk)

-          Význam:

            o        Demonstrativní – obsah slova, definice, co si představit; ve slovníku

            o        Konstativní – to, co si představí každý sám (u každého jiné)

 -          Druhy řeči:

            o        Mluvená X Psaná

            o        Vnitřní (uvnitř sebe) X Vnější (své nápady a myšlenky formulujeme

                                                                 navenek)

 

Paměť

 = psychický proces, vlastnost duševního života

-          někdy ztotožňována s učením

-          schopnost uchovat si minulou zkušenost

 

-          Paměťový proces má 3 fáze:

            1.)    Recepce = vštípení, zapamatování si, osvojení nových poznatků

                    a.)    bezděčné (neúmyslné)

                    b.)    záměrné (úmyslné) – musíme na to vynaložit vůli

                                -   mechanické (opakovací)

                                - logické – pochopení jednotlivých souvislostí (vyžaduje myšlenkovou

                                               aktivitu; je efektivnější a dlouhodobější)

            2.)    Retence = fáze uchování – uplyne od seznámení s poznatkem do té doby,

                   než si ho musíme připomenout. V této fázi se zapomíná (mozkové spoje

                   postupně vyhasnou); zapomínání má i kladný efekt. Učení: do 12 hod

                   zapomeneme 30% toho naučeného, do dvou dnů je pryč polovina.

                   Zapomínáme buď úplně, nebo dojde ke změně toho  naučeného a zpřeháže

                    se nám to v hlavě

           3.)    Reprodukce = fáze vybavování – aktivujeme to, co jsme si zapamatovali.

                    Dochází ke 3 stupňům vybav

 

—————

Zpět


Kontakt

Stop psychickému obtěžování a gangstalkingu

Česká Republika